ค่านิยมร่วมองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารนักศึกษา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวอบรมสัมนา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการ

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศข่าวสารงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารผลงานวิจัย ตำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง

    
                 https://nursing.iserl.org/bcnsurat/        http://eoffice.bcnsurat.ac.th/infosys.php        http://110.164.147.150/ULIB6_58         http://110.164.147.155/moodle_new/        
           
                         http://www.cheqa.mua.go.th/                          

                 
        

       


วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม"โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการใช้การจัดการความรู้ (KM)"เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ โดยมีวิทยากรจากภายนอก รศ.ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นผู้ร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัยวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง        รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและอาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการบรรลุวัตถุประสงค์การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ กระบวนทัศน์ และทักษะในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรม สุขภาพดีแข็งแรง นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงพระประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีอาจารย์ เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สธโครงการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและอาจารย์ในวิทยาลัย เครือข่ายSc-net ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ขนอมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิมัสตูรา แวผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ยะลา บรรยายพิเศษเรื่อง“บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๒”และ ดร. ธีระยุทธ วระพินิจ บรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้บริหารแห่งอนาคต Executiveof the future”

 อ่านต่อ >>>>>  

facebook official fanpage


แนะนำวิทยาลัย

ปฏิทินปฏิบัติงานวพบ.สฎ

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ม.2 ถนนศรีวิชัย ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-7813 , 0-7728-7816 โทรสาร 0-77272571
website Support vga 1024 x 768 Internet Explorer 9+,Chrome,Firefox 
E:mail office@bcnsurat.ac.th