• ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสุข สร้างองค์ความรู้ สู่การบริการวิชาการ แก่ชุมชน

 • ปรัชญา

  บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการช่วยเหลือดูแลมนุษย์แบบองค์รวม ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้วยการศึกษาที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในสถาบันกับสภาพความเป็นจริง วิทยาลัยมีเจตจำนงในการให้การศึกษาพยาบาล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความมีมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสุข

 • วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีคุณภาพสูง เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล อย่างเข้าใจ เข้าถึงชุมชน สร้างองค์กรให้เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพ ที่ร่วมสร้างชุมชนอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมท่านพุทธทาสภิกขุ

 • พันธกิจ

  พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ โดยวิทยาลัยได้กำหนดครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ---๑. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข ---๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ---๓. บริการวิชาการ ---๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • เอกลักษณ์ของสถาบัน

  “สร้างคนจากชุมชนเพื่อชุมชน”

 • อัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก

  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

 • อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

  “จิตบริการ มีวินัย ใฝ่รู้”

 • พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

  1. มีความเมตตา กรุณา >> 2. มีระเบียบวินัย >> 3.มีความซื่อสัตย์ สุจริต

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางอุบลรัตน์  โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการ

Login 

รายชื่ออาจารย์ 

ผลงานวิจัยและวิชาการ 

ค้นหาผลงานวิจัย
ค้นหาผลงานวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรม 

April 2014
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

กิจกรรม 

No events

สาระน่ารู้ 

ผลงานนักศึกษา 

เครือข่ายวิทยาลัย 

ฝากข้อความ 

Latest Message: 12 months ago
 • admin : สมัครสมาชิก ก่อนโพสข้อความนะครับ

Guests are shown between [].

Only registered users are allowed to post

dir2

 

kss re2

manual2e

Image Caption
Image Caption
Image Caption

selfie

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 

ประกวดราคา/จัดจ้าง/เหมาบริการ 

ข่าวกิจกรรม 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

วันพยาบาล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

31-10-2556 Hits:371

วันพยาบาล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานวันพยาบาล วันทันตสาธารณสุข วันรักษ์ต้นไม้ วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ  จำนวน  ๒๑ รูป ประกอบพิธีถว...

Read more

กิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งอินโดนีเซีย วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

31-10-2556 Hits:315

กิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งอินโดนีเซีย วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

อาจารย์และนักศึกษาจาก Nursing School of JenderalSoedirman University จากอินโดนีเซีย จำนวน๑๑ ท่าน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการเสนอในคลินิกและชุมชนอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

Read more

วันพยาบาลสากล 2556

08-05-2556 Hits:2011

วันพยาบาลสากล 2556

ความเป็นมาของวันพยาบาลสากล        สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 (ค.ศ.19...

Read more

พยาบาลไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

04-09-2555 Hits:760

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม เรียนรู้ สู่อาเซียน ตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการสื่อสารทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนากระบวนการคิด นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 รับ...

Read more

Facebook 

กระดานสนทนา รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 

 • ไม่มีกระทู้แสดง