Announced/Publicize

ข่าวทั้งหมด...

Procurement

ข่าวทั้งหมด...

Events News

20 July 2017
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติและร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทพยาบาลในยุค Thailand 4.0 โดยอาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู...
20 July 2017
คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมกันตรวจหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมชุมศรี เจริญลาภ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
20 July 2017
อาจารย์ลินดา คล้ายปักษี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี กล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุ...
20 July 2017
อาจารย์ดวงหทัย ศรีสุจริต รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม "โครงการอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3" ในระหว่าง...
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes