Announced/Publicize

ข่าวทั้งหมด...

Training/Seminars

No viewable content in Current View for your Access Level ข่าวทั้งหมด...

Procurement

ข่าวทั้งหมด...

Events News

18 September 2017
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560 ณ หอประ...
18 September 2017
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการอบรมผู้จัดการรายกรณีด้านการบำบัดและฟึ้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติด สำหรับพยาบาลและนักวิ...
18 September 2017
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลมะลวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจคัดกรอง ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ เมนูอาหารพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่...
18 September 2017
อาจารย์ลินดา คล้ายปักษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "การนำกระบวนการพยาบาลยุคใหม่ลงสู่การปฏิบัติ" วิทยากรให้ความรู้โดย รศ.ดร.ศิริ...
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes