ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในวิทยาลัย)

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

26 มิถุนายน 2560
นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรพร้อมด้วยเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่ 27/60 และกล่าวปิดโครงการฯ ณ หอประชุมชุมศรี เจริญลาภ วิทยาลัยพยาบาลบรม...
14 มิถุนายน 2560
อาจารย์พนิดา อาวุธ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ...
14 มิถุนายน 2560
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2560-2564 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซนติโด้ เ...
14 มิถุนายน 2560
. อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes