ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในวิทยาลัย)

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

25 เมษายน 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการบริหารงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อขับเคลื่อนงานให้สอดคล้อ...
19 เมษายน 2560
อาจารย์ มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 30) ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560
อาจารย์ลินดา คล้ายปักษี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ ร่วมรดน้ำขอพร นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560 ณ...
19 เมษายน 2560
อาจารย์ลินดา คล้ายปักษี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ปี 2560 ในงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุร...
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes