ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในวิทยาลัย)

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

18 มีนาคม 2560
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่น 31 ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมลดนักสูบหน้าใหม่ ลดโรคภัยจากบุหรี่ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) วันที่ 17 มีนาคม 2560
16 มีนาคม 2560
วิทยาลัยพพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม 5ส ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วันที่ 15 มีนาคม 2560
16 มีนาคม 2560
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำแผนการสอนรายวิชา ระยะที่ 2 โดย ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปร...
01 มีนาคม 2560
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26 โดยนายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิ...
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes