ระบบสารสนเทศ

             

              

กิจกรรมวิทยาลัย

24 มกราคม 2561
วันที่ 8 มกราคม 2560 (เวลา 08.30 น.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติภัย แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรฑิตทุกชั้นปี วิทยากรให้ความรู้จัดโดย นายพิษณุ ชำนาญศรี ตำแหน่งครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ บร...
18 กันยายน 2560
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560 ณ หอประ...
18 กันยายน 2560
นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการอบรมผู้จัดการรายกรณีด้านการบำบัดและฟึ้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติด สำหรับพยาบาลและนักวิ...
18 กันยายน 2560
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลมะลวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจคัดกรอง ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ เมนูอาหารพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่...
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes