นโยบายและสีประจำของวิทยาลัย

นโยบายของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

๑. ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลักสำคัญ ในการบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
๒. เร่งผลิตงานวิจัยของอาจารย์ โดยการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสม และแสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและนอกวิทยาลัย
๓. พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เพียงพอและทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
๔. จัดให้มีการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และสอดรับกับพันธกิจของวิทยาลัย
๕. จัดให้มีสื่อ ทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และมีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
๖. จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น น่าอยู่ และมีความสุข
๗. มุ่งสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รู้รักสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำในการดำเนินงานของวิทยาลัย
๘. ดำเนินการให้การสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกคนในองค์กรภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน


สีประจำวิทยาลัย ::
 ฟ้า - ขาวดอกไม้ประจำวิทยาลัย :: ดอกชงโค


 

Comments