วิสัยทัศน์และปรัชญา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

 ปรัชญา

         บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เชื่อว่าการศึกษาพยาบาล    เป็นกระบวนการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในการช่วยเหลือดูแลมนุษย์แบบองค์รวม ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้วยการศึกษาที่เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในสถาบันกับสภาพความเป็นจริง

         วิทยาลัยมีเจตจำนงในการให้การศึกษาพยาบาล การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความมีมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสุข

 วิสัยทัศน์

         สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการผลิต พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ การพัฒนาประเทศ และสู่ประชาคมอาเซียน

 พันธกิจ

        พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์  โดยวิทยาลัยได้กำหนด ดังนี้

           ๑ ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

           ๒ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

           ๓ บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข

           ๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           ๕ บริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์ (Goals)

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

               ๑. บัณฑิตของวิทยาลัยมีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะสากลเป็นที่เชื่อมั่นจากผู้ใช้บัณฑิต และสังคม

               ๒. วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการทางสุขภาพ แก่สังคม และระดับอาเซียน

               ๓. พื้นที่บริการของวิทยาลัยที่มีปัญหา ความต้องการด้านสุขภาพได้รับการสนองตอบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกการจัดการศึกษาด้านสุขภาพของวิทยาลัย

               ๔. วิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม พร้อมก้าวสู่อาเซียน

Comments