อัตลักษณ์วิทยาลัยฯ

เอกลักษณ์ของสถาบัน "สร้างคนจากชุมชนเพื่อชุมชน"

อัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”
การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตาใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
“จิตบริการ มีวินัย ใฝ่รู้”
จิตบริการ (Service mind) หมายถึง การมีจิตใจของการเป็นผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ คือ การมีจิตสาธารณะ การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมการดูแลที่ดีต่อผู้รับบริการ
มีวินัย (Discipline) หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งนำมาซึ่งความสุขในชีวิต ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ
ใฝ่รู้ (Eager to know, self-directed learning)หมายถึง คุณลักษณะที่มีความพยายามขวนขวายหาความรู้ที่จะศึกษาหาความรู้โดยไม่หยุดนิ่ง และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันที่เปิดสอนนักศึกษาพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น จึงได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
“มีความเมตตา กรุณา, มีระเบียบวินัย, มีความซื่อสัตย์ สุจริต”

Comments