ข่าวสารผลงานวิจัย ตำราที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่


ความรอบรู้ด้านสุขภาพของแรงงานชาวกัมพูชาที่ประกอบอาชีพในจังหวัดชลบุรี

โพสต์12 ก.พ. 2562 20:01โดยadmin Bcnsurat   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 20:02 ]

ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาเรื่องมะเร็งปากมดลูกต่อความรู้ เจตคติ และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

โพสต์12 ก.พ. 2562 19:54โดยadmin Bcnsurat   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 19:55 ]

อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา,  ชุลีพร หีตอักษร,  นิธิชา ธุวสินธุ์,  นภชา สิงห์วีรธรรม, และลาลิน เจริญจิตต์ (2561), ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาเรื่องมะเร็งปากมดลูกต่อความรู้เจตคติ และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 5, 1-12.  

1-6 of 6